Mã Số Loại Bánh Đơn Giá Số Lượng Đơn Vị Thành Tiền (VNĐ)
Viên Thả Lẩu